zákaznícky servis
Politiky
Objednávka pomáha
platba
Iné obchody
Home > Politiky > Podmienky

Podmienky

O nás

fashion71.net bol jedným z prvých internetových obchodov na internete a už od 2008 pomáha módnemu vzhľadu báječnému. fashion71 ponúka najnovšie šaty, kabáty, topánky a ďalšie. Všetky transakcie na stránkach fashion71.net sú spracované firmou ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED.

V rámci tejto zmluvy poskytujú služby spracovania platieb za tovar a / alebo služby zakúpené na tejto webovej stránke spoločnosť ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. V prípade, že sa rozhodnete platiť kreditnou kartou a platba bude spracovaná prostredníctvom európskeho nadobúdateľa, tieto podmienky sú dohodou medzi vami a spoločnosťou ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. V prípade akéhokoľvek iného typu nákupu sú tieto podmienky dohodou medzi vami a spoločnosťou ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED a tovar a / alebo služby dodá spoločnosť ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED priamo.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY - Tieto zmluvné podmienky predstavujú konečnú a úplnú dohodu strán a žiadne podmienky, ktoré žiadnym spôsobom neupravujú alebo nezmení ustanovenia uvedené v tomto dokumente, budú záväzné pre našu spoločnosť, ak nebudú písané a podpísané a schválené dôstojník alebo iná oprávnená osoba v spoločnosti. Žiadna zmena žiadneho z týchto podmienok nebude zmenená zásielkou tovaru našej spoločnosti po prijatí objednávky kupujúceho, žiadosti o prepravu alebo podobných formulárov obsahujúcich tlačené podmienky dodatočné alebo v rozpore s týmito podmienkami. Ak je niektorý výraz, ustanovenie alebo ustanovenie vyhlásené za neplatné súdom príslušnej jurisdikcie, takéto vyhlásenie alebo účasť nebude mať vplyv na platnosť žiadneho iného výrazu, ustanovenia alebo ustanovenia v tomto dokumente.

2. Prijatie objednávok - Všetky objednávky podliehajú písomnému overeniu ceny autorizovaným personálom našej spoločnosti, pokiaľ nie sú písomne ​​určené na to, aby boli pevné na určitú dobu. Preprava tovaru bez písomného overenia ceny nepredstavuje prijatie ceny obsiahnutej v objednávke.

3. NÁHRADA - Naša spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia nahradiť alternatívny výrobok rovnakého druhu, kvality a funkcie. Ak Kupujúci neakceptuje náhradníka, Kupujúci musí výslovne vyhlásiť, že žiadna náhrada nie je povolená, ak kupujúci požaduje cenovú ponuku, ak sa takáto žiadosť o cenovú ponuku uskutoční, alebo ak nebol podaný žiaden cenový návrh, pri objednávke Naša spoločnosť .

4. CENA - Uvedené ceny, vrátane všetkých dopravných poplatkov, sú platné pre 10 dni, pokiaľ nie sú určené na určitú dobu na základe písomnej ponuky alebo písomného potvrdenia o predaji vydanom alebo overeným úradníkom alebo iným oprávneným pracovníkom našej spoločnosti. Cenu určenú ako firmu na konkrétne obdobie môže naša spoločnosť zrušiť, ak je zrušenie písomne ​​a je odoslané kupujúcemu pred tým, ako naša spoločnosť obdrží písomné prijatie ceny. Všetky ceny a dodávky sú prepravné miesto FOB. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávky v prípade, že predajné ceny, ktoré sú nižšie ako kótované ceny, sú stanovené vládnymi nariadeniami.

5. DOPRAVA - Ak nie je stanovené inak, naša spoločnosť použije svoj úsudok pri určovaní dopravcu a smerovania. V oboch prípadoch naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne oneskorenia alebo nadmerné náklady na dopravu, ktoré vyplývajú z jej výberu.

6. BALENIE - Pokiaľ nie je stanovené inak, naša spoločnosť bude dodržiavať minimálne štandardy balenia pre zvolený spôsob prepravy. Náklady na všetky špeciálne balenia, nakladanie alebo vystuženie požadované kupujúcim budú hradené kupujúcim. Všetky náklady na balenie a prepravu špeciálnych zariadení Kupujúceho hradí Kupujúci.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY - Zľava sa vzťahuje iba na fakturovanú hodnotu materiálu (nie na dane alebo poplatky za prepravu). Naša spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať preddavok alebo dostatočné zabezpečenie tovaru, ak to zaručuje finančná situácia kupujúceho, ako to určuje naša spoločnosť. Ak Kupujúci neuskutoční platbu v súlade s podmienkami tejto zmluvy alebo akoukoľvek zmluvou o poskytnutí záruky alebo nedodržiava akékoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, naša spoločnosť môže podľa vlastného uváženia (a okrem iných nápravných opatrení) zrušiť akúkoľvek nezdaniteľnú časť tejto objednávky , Kupujúci zostáva zodpovedný za všetky nevyplatené účty.

8. DANE A DOVOZNÉ / VÝVOZNÉ LICENCIE - Ceny nezahŕňajú dane. Dane platia kupujúci na faktúre od spoločnosti, ak kupujúci neposkytne platný osvedčenie o oslobodení od dane prijateľné pre daňový úrad, alebo pokiaľ naša spoločnosť nie je zákonom zakázaná pri výbere daných daní od kupujúceho. Dovozné alebo vývozné licencie musia byť zabezpečené kupujúcim.

9. NÁZOV A NEBEZPEČENSTVO ZTRÁTY - Dodanie k dopravcovi predstavuje doručenie kupujúcemu a následne riziko straty alebo škody prechádza na kupujúceho. Akékoľvek nároky kupujúceho v súvislosti s poškodením počas prepravy alebo doručenia by sa mali uskutočniť priamo dopravcovi. Akékoľvek nároky od Kupujúceho proti našej spoločnosti z dôvodu nedostatku alebo poškodenia, ku ktorému došlo pred takýmto doručením dopravcovi, musia byť podané do piatich (5) dní od prevzatia tovaru a musia byť sprevádzané originálnym prepravným dokladom podpísaným dopravcom s uvedením, že tento dopravca dostal tovar od spoločnosti v požadovanom stave. Bez ohľadu na prechod rizika straty pre Kupujúceho, nárok a právo na vlastníctvo na tovar predávaný podľa tejto zmluvy zostane u nás, až kým všetky splátky podľa tejto zmluvy, vrátane odradených platieb preukázaných bankovkami alebo inak, úrok, poplatky za prepravu a poplatky za právnikov, bola uskutočnená v hotovosti a kupujúci súhlasí s vykonaním všetkých úkonov potrebných na zdokonalenie a udržanie takéhoto práva a titulu v spoločnosti.

10. VRÁTENIE VÝROBKOV - Tovar je možné vrátiť v dňoch 30. Veľkosti nesprávnych položiek a položiek problémov s kvalitou je možné vymeniť. Zákazníci, ktorí vracajú tovar, sú zodpovední za poplatky za prepravu.

11. FORCE MAJEURE - naša spoločnosť nezodpovedá za neplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich priamo alebo nepriamo z Božích činov alebo z nich prispievaných; akty kupujúceho, civilné alebo vojenské orgány vrátane kontrol miezd a cien; požiare; vojna; nepokojov; oneskorenia v doprave; nedostatok alebo nemožnosť získať suroviny (vrátane zdrojov energie), komponenty, prácu, palivo alebo dodávky; alebo iných okolností, ktoré nie sú dostatočné na to, aby bola primeraná alebo podobná. Ak sú ovplyvnené určité množstvá a iné množstvá nie sú, dotknuté množstvá sa odstránia bez zodpovednosti, dohoda však zostane nedotknutá. Naša spoločnosť môže počas akéhokoľvek obdobia nedostatku kvôli ktorejkoľvek z uvedených príčin prideliť svoje dodávky takých surovín medzi svojich rôznych užívateľov akýmkoľvek spôsobom, ktorý spoločnosť YILIDA považuje za spravodlivé a primerané. V žiadnom prípade nebude naša spoločnosť zodpovedná za zvláštne alebo následné škody za akékoľvek omeškanie z akéhokoľvek dôvodu.

12. ODŠKODNÝ POPLATOK - V prípade, že sa podá žaloba alebo iné konanie na vrátenie kúpnej ceny alebo akéhokoľvek nevyplateného zostatku, alebo porušenie akéhokoľvek pojmu, ktorý kupujúci obsahuje, Kupujúci zaplatí našej spoločnosti okrem prípadných škôd preukázané zákonom, primeraným poplatkom právneho zástupcu a nákladmi na inkaso.

13. ZODPOVEDNOSŤ - Spoločnosť nenesie zodpovednosť, povinnosť ani zodpovednosť za akékoľvek zranenie alebo škody vyplývajúce z použitia alebo použitia jej produktov, a to buď samostatne alebo v kombinácii s inými produktmi, vyplývajúce z prijatia tejto objednávky. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby v dodanom množstve alebo množstve, pokiaľ reklamácia neuskutoční Kupujúci do piatich (5) dní od prevzatia zásielky a bude sprevádzať originálny prepravný doklad podpísaný dopravcom s uvedením, že tento dopravca dostal tovar od spoločnosti v stave tvrdil. Ak takýto včasný nárok podá Kupujúci a nárok je považovaný za platný našou spoločnosťou, naša spoločnosť môže plniť svoju zodpovednosť buď dodaním množstva potrebného na odstránenie nedostatku, alebo na základe voľby Naša spoločnosť, pripísanie Kupujúceho s fakturačnou cenou nedostatku.

14. ZÁRUKA - Všetok tovar predávaný našou spoločnosťou je kupujúcemu zárukou, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania a je vyrobený v súlade s priemyselnými normami. Predchádzajúca záruka je neurčitá a namiesto a vylučuje všetky ostatné záruky, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto dokumente, či už sú výslovné alebo vyplývajúce zo zákona alebo inak zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na akékoľvek predpokladané záruky predajnosti alebo vhodnosti. Žiadny zástupca, zamestnanec alebo zástupca našej spoločnosti nemá právomoc zaväzovať našu spoločnosť k akémukoľvek zastúpeniu, vyhláseniu alebo záruke týkajúcej sa tovaru a akékoľvek takéto zastúpenie, vyhlásenie alebo záruka sa nebude považovať za súčasť základu tejto dohody a sú nevymáhateľné. Akúkoľvek reklamovanú chybu materiálu alebo spracovania považuje Kupujúci za neuplatniteľný, pokiaľ nie je predložený spoločnosti Naša spoločnosť písomne ​​do piatich (5) dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcim.
Naša spoločnosť nezodpovedá podľa predchádzajúcej záruky, ak vznikla škoda spôsobená nesprávnym použitím alebo používaním tovaru. Naša spoločnosť sa zriekne akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s dizajnom tovaru a neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o takýto dizajn. Táto záruka je namiesto a vylučuje všetky ostatné záruky, či už výslovné, implikované alebo zákonné, vrátane implicitných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti.

15. NÁPRAVNÉ OPATRENIA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI - Naša spoločnosť nezodpovedá za vedľajšie alebo následné straty, škody alebo výdavky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z predaja, manipulácie alebo používania tovaru alebo z akejkoľvek inej príčiny súvisiacej s ním. Zodpovednosť našej spoločnosti v každom prípade, vrátane nárokov z porušenia záruky alebo nedbanlivosti, je výlučne na základe voľby našej spoločnosti obmedzená na výmenu tovaru, ktorý nie je v súlade s touto zmluvou, na vrátenie alebo pripísanie kúpnej sumy, sumy rovnajúcej sa nákupnú cenu takéhoto tovaru alebo opravu alebo zabezpečenie opravy tovaru. Ak naša spoločnosť požiada o vrátenie tovaru, bude tovar vrátený do našej spoločnosti podľa pokynov našej spoločnosti. Opravné prostriedky obsiahnuté v tomto odseku predstavujú jediný prostriedok voči Kupujúcemu voči našej spoločnosti za porušenie záväzkov našej spoločnosti, či už záruky alebo inak. Pokiaľ sa naša spoločnosť snaží dobrovoľne napraviť akékoľvek porušenie, nápravné opatrenia ustanovené v tomto dokumente sa považujú za splnené.
16. VÝBER - Kupujúci prehlasuje, že tovar predávaný podľa tohto vynálezu je vhodný na jeho skutočné alebo zamýšľané použitie a že Kupujúci sa neodvoláva na zručnosť alebo úsudok našej spoločnosti pri výbere vhodného tovaru alebo materiálu alebo pri navrhovaní vhodného tovaru a materiálov. Kupujúci poukazuje na to, že používanie a inštalácia tovaru sa vykoná v súlade so všetkými príslušnými vládnymi požiadavkami. Kupujúci bude chrániť, odškodniť a chrániť našu spoločnosť, jej nástupcov, pridelencov a dcérske spoločnosti od všetkých nákladov (vrátane odmeny za právne zastúpenie), škody a záväzky vyplývajúce zo skutočných alebo údajných nárokov, ktoré boli uplatnené, alebo akékoľvek sankcie navrhnuté alebo posúdené našou spoločnosťou za akékoľvek údajné porušenie akejkoľvek federálnej, bridlicovej alebo miestnej legislatívy, pravidla, predpisu alebo štandardu z dôvodu alebo v súvislosti s akýmkoľvek používaním tovaru dodaného podľa tohto zákona.

17. VÝBER PRÁVA - Táto dohoda a záležitosti súvisiace s jej plnením sa vykladajú v súlade s právnymi predpismi štátu Florida a riadia sa tak, ako keby boli vykonané a vykonané úplne v štáte Florida. Ďalej sa bude chápať ako medzi obchodníkmi.

18. VŠEOBECNE - Naša spoločnosť konkrétne zastupuje, že akýkoľvek tovar, ktorý sa má dodať podľa tohto zákona, bude vyrobený v súlade s požiadavkami zákona o spravodlivom štádiu práce 1939 v znení neskorších predpisov.

19. E-MAIL - Keď sa zaregistrujete na našich stránkach, čo znamená, že súhlasíte s tým, že vám môžeme posielať naše aktualizácie a propagačné e-maily, ak ich už nechcete prijímať, môžete sa odhlásiť v niektorom z našich e-mailov.

Užívateľ Komentár(Total0Komentár užívateľa Num)

  • Bez komentára
Celkom 0 záznamov, rozdelených stránky into1. prvý Predchádzajúce ďalšie posledný
Užívateľské meno: Anonymný používateľ
E-mail:
Rank:
Obsah:
Overovací kód: captcha
0